QUY TRÌNH LẮP DỰNG, THÁO DỠ CỐP PHA

QUY TRÌNH LẮP DỰNG, THÁO DỠ CỐP PHA
Ngày đăng: 17/03/2023 09:03 AM


    1. Cách lắp ghép : 

    Gồm 2 ván khuôn thành và 1 ván khuôn đáy. Cách lắp dựng như sau :


    Chú ý: Sau khi tiến hành xong công tác ván khuôn thì phải kiểm tra , nghiệm thu ván khuôn theo nội dung sau: